Voucher For leisure
Sun & Snow

Open-ended ticket fo leisure in Poland!

logo_sun_n_snow
logo_sun_n_snow

Voucher Wypoczynkowy
Sun & Snow

Bilet otwarty do wypoczynku
w Polsce!

Who we are?

The Sun & Snow Leisure Voucher system is an open-ended ticket for leisure at 1700 apartments throughout Poland. It is perfect as a motivational system for people who value leisure, relaxation and love sports and tourism.

WHAT YOU GAIN BY BUYING A SUN & SNOW VOUCHER

• Flexible choice of place and time of leisure

• Availability of accommodation throughout the year in a wide network of apartments and resorts

• A 12-month validity period, which allows for a thoughtful leisure

• Easy way to redeem the voucher through the website www.sunandsnow.pl

THE MOST IMPORTANT BENEFITS OF THE VOUCHER FOR THE EMPLOYER

• A bonus that enriches the Employee's social package

• An ideal form of rewarding and motivating Employees

• The voucher is intended for every company, regardless of its size and industry

• The employer decides on the value of the voucher to co-finance or reward the Employee

• The voucher may be financed from the Social Benefits Fund (ZFŚS)

Najważniejsze korzyści
vouchera dla pracodawcy

• bonus wzbogacający pakiet socjalny Pracownika

• idealna forma premiowania i motywowania Pracowników

• voucher przeznaczony jest dla każdej firmy, bez względu na jej wielkość oraz branżę

• pracodawca decyduje jaką wartością vouchera dofinansuje lub nagrodzi swojego pracownika

• voucher mże być finansowany z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

Work life balance
FOR YOUR EMPLOYEE

• One of the most desired benefits among employees

• A voucher for a stay in a convenient place and time for the Employee throughout the year, even in high season, in more than 1700 apartments and resorts in the country, located "from sea to mountains"

• A 12-month validity period, which allows for a thoughtful leisure

• A constantly growing number of apartments in Poland

• An easy and fast way for the Employee to redeem the voucher

• User support at every stage of redeeming the voucher

• Voucher for the presenter - the person buying or gifted with the voucher can pass it on to another person to redeem

Work life balance
dla twojego pracownika

• jeden z najbardziej pożądanych benefitów wśród pracowników

• voucher na pobyt w dogodnym miejscu i terminie dla pracownika przez cały rok również w wysokim sezonie w ponad 1700 apartamentów i resortów w kraju położonych "od morza do Tatr"

• 12 miesięczny okres ważności, co pozwala rezerwować przemyślany wypoczynek

• stała rosnąca liczba apartamentów w Polsce

• łatwy i szybki sposób realizacji vouchera przez pracownika

• wsparcie użytkownika na każdym etapie realizacji vouchera

• vouchera na okaziciela - osoba kupująca lub obdarowana voucherem może przekazać go innej osobie do realizacji

RESERVING A STAY WITH A VOUCHER

1. You are browsing the offer of apartment stays on the website www.sunandsnow.pl

2. Book a preliminary reservation for your chosen apartment, which will be valid for 24 hours

3. Pay for your reservation

4. If your voucher code does not fully cover your reservation, you will receive an email from us indicating how much more you need to pay on site upon check-in

CHECK WHERE YOU CAN RELAX